Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Zde uvedené obchodní podmínky vymezují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím internetového obchodu www.quick-up.cz, které jsou pro obě strany závazné.

Objednání zboží

 • podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká formálním potvrzením objednávky prodávajícím.
 • prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chybně uvedené ceny.
 • prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit cenu.
 • vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky internetového obchodu www.quick-up.cz kupující dává souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů a jeho nákupech.
 • od potvrzení objednávky prodávajícím začíná běžet dodací lhůta.

Ceny a platby

 • ceny uvedené na webových stránkách www.quick-up.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti řidiči dané přepravní služby na základě přepravního listu. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.
 • v případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění, zálohu zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem na účet, poštovním převodem).

Způsoby úhrady zboží:

 • předem převodem na účet -při platbě předem převodem na účet Vám nejprve vystavíme proforma fakturu, kterou Vám zašleme elektronickou poštou. Proforma faktura bude obsahovat veškeré iniciály a číslo účtu, na který má být daná částka hrazena.
 • hotově -Při dodávce zboží řidiči dané přepravní služby na základě Přepravního listu
 • Záruka
 • záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Není-li v on-line katalogu na webových stránkách www.Quick-up.cz.cz uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty všech výrobců 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží kupujícímu.
 • záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami.
 • záruka se nevztahuje na výrobky mechanicky poškozené. Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace se záručním listem jako například přepisování a podobně.
 • způsob uplatnění reklamace je popsán v nabídce Reklamace

Vrácení zboží

 • spotřebitel má právo podle odstavce 6 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). 
 • po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, vyjma však dopravného a manipulačních poplatků, zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení podepsaného dobropisu, který je na adresu kupujícího odeslán neprodleně po fyzickém obdržení a překontrolování zboží. Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.
 • kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní podmínky dodání.

Závěrečná ustanovení

 • tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.
 • odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky
 • odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel.čísla, e-mailová adresa a poštovní adresa) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy GALILEO Production, s.r.o.. Nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

Při nakládání s osobními daty se společnost GALILEO Production, s.r.o. zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli, GALILEO Production, s.r.o. se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.

Zákazník využíváním služeb dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace) a to písemnou formou na email: info@quick-up.cz

Přístup registrovaným zákazníkům do internetového obchodu a možnost objednávek jsou chráněny přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný zákazník. Proto, prosíme, nenechávejte toto heslo volně přístupné ostatním osobám, aby nemohlo dojít k jeho zneužití a následně ke zneužití Vaší registrace a Vašich údajů. Za zneužití přístupového hesla provozovatel nenese žádnou odpovědnost.

X